– Text mẫu để cắt ngang hiện trạng: http://download1255.mediafire.com/uar2reider4g/obip26ar1eesg18/File+text+Cat+ngang+mau.txt

– Text mẫu vẽ cắt dọc thiết kế: http://download643.mediafire.com/rvcvm9hn2m0g/ow3l5bxxx83qd6o/File+text+Cat+doc+thiet+ke+mau.txt

– Text mẫu vẽ cắt dọc hiện trạng: http://download650.mediafire.com/ebv2zkl17kdg/c8ixdirx7ta9zo8/File+text+Cat+doc+hien+trang+mau.txt

– Hướng dẫn: http://download939.mediafire.com/hrth7a3m37sg/m1s541p3t67347s/Huong+dan+su+dung.doc

– Kết quả trắc dọc: http://www.mediafire.com/download/pbnehv2s8f81oc2/Ket_qua_trac_doc.dwg

– Kết quả trắc ngang: http://www.mediafire.com/download/c964z26wnnk7o1d/Ket_qua_trac_ngang.dwg

 

 

 

* Hướng dẫn sử dụng lisp:

– Gõ lệnh AP để apload lisp : CN CN2 CD cat doc, ngang.VLX

 

1. Vẽ cắt ngang từ file text:

 

* Cấu trúc file text cắt ngang

– Dòng 1 : Số lượng mặt cắt

– Dòng 2 : Tên mặt cắt TAB Mức so sánh (m)

– Dòng 3 : Khoảng cách của mặt cắt (m)

– Dòng 4 : Cao độ của mặt cắt (m)

– Dòng 5 : Tên mặt cắt tiếp theo TAB Mức so sánh (m)

– Dòng : ……….

 

Lưu ý: Lisp coi dấu chấm và dấu phẩy trong file text là như nhau;

– Đơn vị ở đây tính bằng m

 

* Kiểu 1 : Lệnh : CN

– Nhập tỷ lệ ngang 1/ :

– Nhập tỷ lệ đứng 1/ :

– Nhập chiều cao chữ, nếu để mặc định thì Enter

-: Sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy, nếu dấu chấm thì nhập vào là . 

– Chọn file text dữ liệu cắt ngang theo cấu trúc trên

Chờ vào phút, lisp sẽ hiện lên bảng thông báo khi làm xong

 

* Kiểu 2 : Lệnh : CN2 (Cho phép chọn điểm đặt vị trí cọc tiêu, chọn bờ tả, đáy kênh, bờ hữu để xuất file text làm dữ liệu vẽ trắc dọc)

-:Nhập tỷ lệ ngang 1/ :

– Nhập tỷ lệ đứng 1/ :

– Nhập chiều cao chữ, nếu để mặc định thì Enter

– Sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy, nếu dấu chấm thì nhập vào là . 

– Chọn file text dữ liệu cắt ngang theo cấu trúc trên

– Chọn nơi lưu file kết quả trắc dọc

– Chọn điểm bờ tả kênh, chọn điểm đáy kênh (trong mặt cắt đã có một điểm thấp nhất, gợi ý để chọn làm điểm đáy kênh), chọn điểm bờ hữu kênh, Chọn điểm đặt cọc tiêu

Chờ vào phút, lisp sẽ hiện lên bảng thông báo khi làm xong

2. Vẽ cắt dọc từ file text:

Cấu trúc file text vẽ trắc dọc :

Dòng 1 : Mức so sánh Min TAB Mức so sánh Max (m)Dòng 2: Tên cọc TAB Khoảng cách đến cọc tiếp theo TAB Cao độ bờ tả cũ TAB Cao độ bờ hữu cũ TAB Cao độ đáy cũ TAB Cao độ bờ tả TK TAB Cao độ bờ hữu TK TAB Cao độ đáy TK TAB Mực nước TKDòng 3: Cọc tiếp theo ….

 

Lưu ý: Lisp coi dấu chấm và dấu phẩy trong file text là như nhau;

– Đơn vị ở đây tính bằng m

– Nếu cao độ nào không có thì để trống, lisp sẽ tự động bỏ qua đường đó (ví dụ không có cao độ đường đáy kênh cũ trong file text thì lisp sẽ không vẽ đường đáy kênh cũ)