Quý Khách vẫn xem phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem với cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu trên trên đây (4.38 MB, 86 trang )

quý khách hàng đã xem: Hướng dẫn thực hành access

Lưu ý: field MaNCC là khóa, yêu cầu những quý giá vào field này sẽ không kiểu như nhau. Click Format | Font nhằm chuyển đổi loại chữ. Dữ liệu được giữ gìn lúc dịch chuyển lịch sự record không giống. 3. Sau Lúc nhập dứt record cuối, clichồng nút ít Cthảm bại để tạm dừng hoạt động sổ Datasheet. Tiếp tục nhập liệu vào table SanPsay đắm. Lưu ý field MaNCC trong table SanPđắm say là những cực hiếm của field MaNCC trong table NhaCungCap. Tài liệu lý giải thực hành thực tế 1 Hướng dẫn thực hành thực tế bài xích tập cmùi hương 3 Nội dung thực hành: • Msống database BanHang đang chế tạo ra • Tạo query • Thực hiện nay query • Sắp xếp các records • Thêm field vào query • Thêm điều kiện (dùng AND, OR) • Thực hiện những phnghiền tính trong query • Tính tân oán trên một tổ records (Sum, Count, Avg, Min, Max…) • Tạo Parameter query • Tạo Crosstab query • Tạo Action query Microsoft Access 2003 2 Tạo query 1. Khởi đụng Microsoft Access. Msinh hoạt database BanHang. 2. Click Queries trong list các Objects. 3. Double-clichồng Create query in Design view. Cửa sổ Design View xuất hiện. Tài liệu chỉ dẫn thực hành 3 4. Click table NhanVien trong cửa sổ Show Table và click nút ít Add. 5. Cliông chồng nút Cchiến bại. Table NhanVien được đưa vào query. Cửa sổ quergiống hệt như sau: Bảng xây đắp query Microsoft Access 2003 4 Thêm fields vào query 1. Kéo rê field MaNV tự table NhanVien vào cột đầu tiên của bảng thiết kế query (query design grid) cùng thả chuột. Bảng xây dựng query hệt như sau: 2. Tương từ bỏ, kéo rê những field Hotoàn nước, TenNV, NgaySinh, bảng kiến tạo query như sau: Thực hiện tại query 1. Click nút ít Run bên trên Toolbar. Tài liệu chỉ dẫn thực hành 5 Cửa sổ query như sau: Query hiển thị MaNV, HoNV, Tenđất nước hình chữ S, NgaySinch vào table NhanVien. Sắp xếp các records 1. Clichồng hình tượng nhằm trở lại cửa sổ Design View. 2. Clichồng cái Sort của field TenNV. Clichồng mũi tên cùng cliông xã Ascending. Microsoft Access 2003 6 3. Clichồng nút Run bên trên Toolbar để tiến hành query. Các records được chuẩn bị đồ vật từ bỏ theo field TenNV. 4. Click nút ít Save sầu bên trên Toolbar để giữ query. Thêm điều kiện 1. Mngơi nghỉ query qryNhanVien vào hành lang cửa số Design View. 2. Cliông chồng chiếc Criteria của field TenNV. Gõ T* với dấn Enter Lưu ý: Ký trường đoản cú * đại diện thay mặt mang đến những ký kết tự. Access tự động hóa thêm trường đoản cú khóa Like cùng vệt nháy song bảo phủ ĐK T*, bởi vì field TenNV Không có record làm sao cả! Vì vào table NhanVien không có nhân viên Nữ như thế nào sinh trước năm 1950. Thực hiện các phép tính trong query 1. Cliông chồng biểu tượng để quay trở lại hành lang cửa số Design View. 2. Xóa những điều kiện trong chiếc Criteria của field NgaySinch với field NamNu. 3. Cliông chồng chọn field NamNu (con trỏ chuột có hình mũi tên). Cột tất cả field NamNu được sơn Đen. Nhấn Delete để xóa. Tài liệu giải đáp thực hành thực tế 9 4. Clichồng vào field NgaySinc, gõ 2008 – Year() 5. Cliông chồng nút Run . Kết quả của querhệt như sau: Lưu ý: Exp1 là tên field vừa sản xuất bởi vì cách làm 2008 – Year(). 6. Cliông chồng biểu tượng để quay trở về cửa sổ Design View. Xóa Expr1 cùng gõ vào Tuoi. 7. Clichồng nút ít Run . Kết trái của quergiống hệt như sau: Lưu ý: Tuoi là field được tính từ biểu thức Tuoi: 2008 – Year(), field tuoi không tồn tại trong table NhanVien. Microsoft Access 2003 10 Tính toán thù bên trên một đội nhóm records 1. Clichồng hình tượng nhằm quay trở về hành lang cửa số Design View. 2. Xóa 2 fieds HoNV với TenNV. 3. Click nút ít Total bên trên toolbar. Xuất hiện cái Total vào bảng xây dựng query. 4. Cliông xã vào trong dòng Total của field MaNV, chọn Count. 5. Clichồng vào dòng Total của field Tuoi, chọn Where. Gõ điều kiện Between 40 & 50 vào ô Criteria. Tài liệu giải đáp thực hành 11 6. Clichồng nút Run . Kết trái của quergiống hệt như sau: Tạo Parameter query 1. Click Queries trong danh sách những Objects. 2. Double cliông xã Create query in Design view nhằm tạo query new tất cả những fields sau: 3. Clichồng dòng Criteria của field MaNV với gõ 4. Clichồng nút ít Run . Hộp thoại Enter Parameter Value xuất hiện: 5. Gõ 1 và Enter. Kết quả quergiống như sau: 6. Cliông xã nút ít Save. Đặt tên query là Xem thong tin nhan vien. Microsoft Access 2003 12 Tạo Crosstab query 1. Cliông chồng Queries trong list các Objects. 2. Double click Create query in Design view. 3. Clichồng lựa chọn các tables KhachHang, HoaDon, ChitietHD và SanPmê mệt vào hành lang cửa số Show Table: Cliông chồng nút Cthua kém để tạm dừng hoạt động sổ Show Table. 4.


Bạn đang xem: Hướng dẫn thực hành access 2010


Xem thêm: Cách Sửa Lỗi File Excel Mất Định Dạng Sau Khi Lưu Và Đóng Lại

Đưa 3 fields TenKH, TenSP., Soluong vào bảng thiết kế query.