Giáo trình tài chính doanh nghiệp Học Viện Tài Chính, Nhà xuất bản: Tài chính, Năm XB: 2015, Bìa mềm, Kích thước 16 x 24 cm, Số trang: 629


Bạn đang xem: Giáo trình tài chính doanh nghiệp học viện tài chính

*

MỤC LỤC SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp

1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp

1.3. Giám đốc tài chính doanh nghiệp

PHẦN 2: CÁC CÔNG CỤ CHỦ YẾU TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN

2.1. Lãi suất, lãi đơn và lãi kép

2.2. Dòng tiền (chuỗi tiền tệ)

2.3. Giá trị tương lai của tiền

2.4. Giá trị hiện tại của tiền

2.5. Một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền

2.6. Mô hình dòng tiền triết khấu (DCF)

CHƯƠNG 3: RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI

3.1. Khái niệm rủi ro và tỷ suất sinh lời

3.2. Đánh giá mức độ rủi ro

3.3. Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời đòi hỏi

CHƯƠNG 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

4.1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp

4.2. Các hệ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp

4.3. Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền

4.4. Những chú ý khi sử dụng các hệ số tài chính

CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

5.1. Công cụ tài chính phái sinh

5.2. Hợp động kỳ hạn

5.3. Hợp đồng tương lai

5.4. Hợp đồng quyền chọn

5.5. Hợp đồng hoán đổi

PHẦN 3: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6: DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

6.1. Đầu tư và dự án đầu tư của doanh nghiệp

6.2. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dạn hạn

6.3. Dòng tiền của dự án đầu tư

6.4. Các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án

6.5. Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

7.1. Các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư

7.2. Điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh

CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN

8.1. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện giới hạn vốn đầu tư

8.2. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong trường hợp đầu tư thay thế

8.3. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện thuê hay mua

8.4. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu xung khắc khi tuổi thọ dự án không bằng nhau

8.5. Đánh giá và lựa chọn dự án khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai phương pháp NPV và IRR

8.6. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro

CHƯƠNG 9: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

9.1. Tổng quan về đầu tư tài chính cùa doanh nghiệp

9.2. Trái phiếu và đầu tư trái phiếu

9.3. Cổ phiếu thường và đầu tư cổ phiếu thường

9.4. Cổ phiếu ưu đãi và đầu tư cổ phiếu ưu đãi

PHẦN 4: QUYẾT ĐỊNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Chương 10: NGUỒN VỐN VÀ NGUỒN VỐN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

10.1. Nguồn vốn của DN

10.2. Nguồn vốn ngắn hạn của DN

10.3. Những điểm lợi và bất lợi sử dụng vốn ngắn hạn

CHƯƠNG 11; NGUỒN VỐN DÀI HẠN CỦA DN

11.1. Nguồn vốn bên trong

11.2. Nguồn vốn bên ngoài

CHƯƠNG 12: CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DN

12.1. Tổng quan về chi phí sử dụng vốn của DN

12.2. Chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ riêng biệt

12.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân

12.4. Chi phí sử dụng vốn cận biên

CHƯƠNG 13: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH VAY NỢ CỦA DOANH NGHIỆP

13.1. Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

13.2. Đòn bẩy tài chính

13.3. Cơ cấu nguồn vốn tối ưu

13.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu

13.5. Các nguyên tắc cơ bản hoạch định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho doanh nghiệp

PHẦN 5: QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA DN

CHƯƠNG 14: LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA DN

14.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp

14.2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ của doanh nghiệp

CHƯƠNG 15: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

15.1. Cổ tức và chính sách cổ tức

15.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách cổ tức

15.3. Các hình thức cổ tức của công ty cổ phần

15.4. Các chính sách cổ tức của công ty cổ phần

15.5. Tác động của chính sách cổ tức tới công ty cổ phần

15.6. Mua lại cổ phần thường

PHẦN 6: QUẢN TRỊ VỐN VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DN

CHƯƠNG 16: QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN

16.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của DN

16.2. Vốn cố định và quản trị vốn cố định

16.3. Vốn lưu động và quản trị vốn động

CHƯƠNG 17: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA DN

17.1. Dòng tiền của DN

17.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của DN

17.3. Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

CHƯƠNG 18: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DN

18.1. Khái niệm và nội dung của kế hoạch tài chính

18.2. Căn cứ lập kế hoạch tài chính

18.3. Phương pháp lập kế hoạch tài chính dài hạn

18.4. Phương pháp lập dự báo nhu cầu tài chính ngắn hạn

PHẦN 7: CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 19: GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

19.1. Gía trị doanh nghiệp

19.2. Sự cần thiết xác định giá trị doanh nghiệp

19.4. Những phương hướng và biện pháp cơ bản làm gia tăng giá trị doanh nghiệp

CHƯƠNG 20: TÀI CHÍNH TRONG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

20.1. Sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp

20.2. Xác định giá trị gia tăng khi sáp nhập và mua lại doanh nghiệp

20.3. Xác định giá trị công ty sau khi mua lại công ty khác

20.4. Xác định giá trị hiện tại thuần khi sáp nhập doanh nghiệp

20.5. Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

20.6. Xử lý tài chính khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản

Xem thêm: Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Trên Google Map S, Đo Khoảng Cách Giữa Các Điểm

Trải nghiệm mua sắm online tuyệt vời tại muare60s.vn muare60s.vn cung cấp thông tin so sánh giá cả các sản phẩmSách và văn phòng phẩm bao gồm Sách văn học, Sách kinh tế, Sách thiếu nhi, Sách kỹ năng sống, Sách Bà mẹ - Em bé, Sách Giáo Khoa - Giáo Trình, Sách Học Ngoại Ngữ, Sách Tham Khảo, Từ Điển, Sách Kiến Thức Tổng Hợp, Sách Khoa Học - Kỹ Thuật, Sách Lịch sử, Truyện Tranh, Manga, Comic, Sách Tôn Giáo - Tâm Linh, Sách Văn Hóa - Địa Lý - Du Lịch, Sách Chính Trị - Pháp Lý, Sách Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Sách Công Nghệ Thông Tin, Sách Y Học, Sách Tâm lý - Giới tính, Sách Thường Thức - Gia Đình, Thể Dục - Thể Thao, English Books, Văn phòng phẩm, Dụng Cụ Văn Phòng, Bút - Viết các loại, Bút Chì Màu - Bút Lông Màu - Sáp Màu, Dụng Cụ Học Sinh, Flashcards, Quà lưu niệm, Thú Nhồi Bông, Bookmark, Thiệp - Bưu ảnh, Quà tặng trang sức, Album - Khung Hình, Mô hình trang trí, Sticker - Decal trang trí, Ly - Cốc, Kẹp Ảnh Gỗ... trên các sàn thương mại điện tử Tiki,Shopee, Sendo, Lazada... Bằng khả năng sẵn có cùng sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã tổng hợp giá cảhàng trăm ngàn sản phẩm, giúp bạn so sánh giá và tìm được giá rẻ nhất trước khi mua.Xin lưu ý: Chúng tôi không bán hàng.