Bạn đang xem bản rút ít gọn của tư liệu. Xem và tải tức thì phiên bản không hề thiếu của tư liệu tại đây (181.76 KB, 4 trang )


3

HỘI TỐN HỌC VIỆT NAM

MYTS 2019

MYTS 2019

Tìm kiếm Tài năng Toán thù học trẻ

Câu 1. Người ta cần xếp 3263 cái cây viết vào những hộp. Biết rằng mỗi vỏ hộp cất được về tối đa8 bút. Hỏi cần tối thiểu từng nào loại hộp?

Câu 2. Trong hình dưới đây bao gồm sáu ơ vng con. Hỏi gồm từng nào lối đi tự điểm