*

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Bạn đang xem: Biên bản thanh lý tài sản trường học

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….…. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….….….….….….….

….….….….….….…………………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện……………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ.......................................................................

- Số hiệu TSCĐ .................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng)................................................................................................

- Năm sản xuất...................................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ.....................................................

- Nguyên giá TSCĐ.............................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý..................................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ....................................................................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Ngày….. tháng…… năm…… Trưởng Ban thanh lý (Ký, họ tên)

Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: ……………………………………… (viết bằng chữ)...........................

- Giá trị thu hồi: …………………………………………….….. (viết bằng chữ)...........................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

 

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm…… Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

 HƯỚNG DẪN GHI BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.

Ở Mục II ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

- Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.

Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

Xem thêm: Cách Đổi Số Điện Thoại Trên Fb, Cách Thay Đổi Số Điện Thoại Xác Nhận Facebook

Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: biên bản thanh lý tài sản trường học, quyết định thanh lý tài sản, biên bản thanh lý công cụ dụng cụ, biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200, mẫu biên bản thanh lý xe ô tô công ty, biên bản thanh lý tài sản trường mầm non, hồ sơ thanh lý tài sản cố định

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)