Dưới đây là tất cả các dạng bài tập cơ bản của SQL Sever, mình nghĩ là sau khi làm được hết những câu hỏi này thì các bạn đã nắm được cách sử dụng SQL Sever rồi đấy. Các bạn có thể tham khảo đáp án của mình ở phía dưới.


*

Bài tập SQL server cơ bản:

Bài 1: Để quản lý Thực tập nghề nghiệp của sinh viên, người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu có tên là ThucTap gồm các sơ đồ quan hệ sau:

Khoa(makhoa char(10), tenkhoa char(30), dienthoai char(10)) GiangVien(magv int, hotengv char(30), luong decimal(5,2), makhoa char(10)) SinhVien(masv int, hotensv char(30), makhoa char(10), namsinh int, quequan char(30)) DeTai(madt char(10), tendt char(30), kinhphi int, NoiThucTap char(30)) HuongDan(masv int, madt char(10), magv int, ketqua decimal(5,2))

A. Sử dụng SSMS để tạo lập và nhập dữ liệu cho CSDLB. Chỉ sử dụng 01 lệnh SQL trả lời các yêu cầu sau:IĐưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của tất cả các giảng viênĐưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của các giảng viên của khoa ‘DIA LY va QLTN’Cho biết số sinh viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’Đưa ra danh sách gồm mã số, họ tênvà tuổi của các sinh viên khoa ‘TOAN’Cho biết số giảng viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’Cho biết thông tin về sinh viên không tham gia thực tậpĐưa ra mã khoa, tên khoa và số giảng viên của mỗi khoaCho biết số điện thoại của khoa mà sinh viên có tên ‘Le van son’ đang theo họcIICho biết mã số và tên của các đề tài do giảng viên ‘Tran son’ hướng dẫnCho biết tên đề tài không có sinh viên nào thực tậpCho biết mã số, họ tên, tên khoa của các giảng viên hướng dẫn từ 3 sinh viên trở lên.Cho biết mã số, tên đề tài của đề tài có kinh phí cao nhấtCho biết mã số và tên các đề tài có nhiều hơn 2 sinh viên tham gia thực tậpĐưa ra mã số, họ tên và điểm của các sinh viên khoa ‘DIALY và QLTN’Đưa ra tên khoa, số lượng sinh viên của mỗi khoaCho biết thông tin về các sinh viên thực tập tại quê nhàHãy cho biết thông tin về những sinh viên chưa có điểm thực tậpĐưa ra danh sách gồm mã số, họ tên các sinh viên có điểm thực tập bằng 0

ĐÁP ÁN

Ok xong phần bài tập sql cơ bản nha !!! Cái này làm nhiều ắt sẽ quen tay, mà cái nào chả vậy